Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων

Τίτλος Παραδοτέου: Π1.1 – Αναφορά σχετικά με την προμήθεια δειγμάτων και την μελέτη της σταθερότητας των φαινολικών συστατικών στην εδαφοδεξαμενή του Πυρηνελαιουργείου

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Ιουνίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π1.2 – Αναφορά σχετικά με την παραγωγή εκχυλισμάτων και εμπλουτισμένων κλασμάτων

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Παράδοση (μήνας): 7 Μαΐου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π2.1 – Αναφορά σχετικά με το χημικό περιεχόμενο των παραγόμενων εκχυλισμάτων/εμπλουτισμένων κλασμάτων

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π2.2 – Αναφορά σχετικά με τα απομονωμένα και ταυτοποιημένα φυσικά Προϊόντα

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Παράδοση (μήνας): 7 Μαΐου 2020

Τίτλος Παραδοτέου: Π3.1 – Αναφορά σχετικά με την αποτίμηση της αντιοξειδωτικής δράσης

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Μαΐου 2020

Τίτλος Παραδοτέου: Π3.2 – Αναφορά σχετικά με την ανάλυση βιοδραστικότητας σε ευκαρυωτικά κύτταρα

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Μαΐου 2020

Τίτλος Παραδοτέου: Π4.1 – Αναφορά σχετικά με τις διαδικασίες εκχύλισης σε πιλοτική κλίμακα

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π4.2 – Αναφορά σχετικά με τη ανάπτυξη και μορφοποίηση του τελικού προϊόντος με προσθήκη των εκχυλισμάτων/εμπλουτισμένων κλασμάτων

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π4.3 – Αναφορά σχετικά με την μελέτη διάρκειας ζωής και μικροβιακής χλωρίδας του τυροκομικού προϊόντος

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π4.4 – Αναφορά σχετικά με τον ποιοτικό και οργανοληπτικό έλεγχο του τελικού τυροκομικού προϊόντος

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π5.1 – Αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη της καταλληλότερης μεθοδολογίας για την χημική ανάλυση του εμπλουτισμένου τυροκομικού προϊόντος

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π6.1 – Ανάλυση Αγοράς, ανταγωνισμός, marketing

Είδος Παραδοτέου: Μελέτη Σκοπιμότητας

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Παράδοση (μήνας): 7 Νοεμβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π6.1 – Ανάλυση Αγοράς, ανταγωνισμός, marketing

Είδος Παραδοτέου: Μελέτη Σκοπιμότητας

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Παράδοση (μήνας): 1 Οκτωβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π6.2 – Τεχνικοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας

Είδος Παραδοτέου: Μελέτη Σκοπιμότητας

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ

Παράδοση (μήνας): 1 Οκτωβρίου 2021

Τίτλος Παραδοτέου: Π6.2 – Τεχνικοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας

Είδος Παραδοτέου: Μελέτη Σκοπιμότητας

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΛΥΤΡΑΣ ΟΕ

Παράδοση (μήνας): 1 Οκτωβρίου 2021